RSSSahabeler

Hz.Zübeyir B.El-Avvam(r.anh)

Hz.Zübeyir B.El-Avvam(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kurasî el-Esedî. Büyük oğlu Abdullah’tan dolayı “Ebû Abdillah” diye çağrılırdı. Peygamber (s.a.s)’in dostu ve havarisi (yardımcısı), aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib’in oğludur. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hz. Ömer’in vefatından sonra, halife seçimini gerçekleştirmeleri için […]

Devamını Oku

Hz.Zeyd Bin Sabit(r.anh)

Hz.Zeyd Bin Sabit(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Zeyd b. Sâbit b. ed-Dahhâk b. Zeyd b. Levzân b. Amr b. Abdi Avf (veya Abd b. Avf) b. Ganem b. Mâlik b. en-Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî. Peygamber (s.a.s.)’in ashabının ileri gelenlerinden biridir. Ensâr’dan, Hazrec kabilesinin bir kolu olan Neccâroğulları’na mensuptur. Annesi, en-Nevâr bint Mâlik b. Muâviye b. En-Neccâr’dır. Zeyd’in künyesi Ebû Hârice’dir, fakat, Ebû Saîd […]

Devamını Oku

Zeyd Bin Harise(r.anh)

Zeyd Bin Harise(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Zeyd b. Hârise b. Surâhîl el-Kelbî. Üsâme’nin babası. Ashâbın ileri gelenlerinden olup, Resûlullah (s.a.s)’ın en çok sevdiği arkadaşlarındandır. Bu yüzden sahâbe arasında “el-hubb” diye anılırdı. Tam künyesi: Zeyd b. Hârise b. Surâhîl (İbn İshak’a göre, Surahbîl) b. Kâ’b b. Abdiluzza b. İmriülkays b. Âmir b. Abdivüdd b. Avf b. Kinâne b. Bekr b. Uzre b. […]

Devamını Oku

Hz.Velid Bin Velid(r.anh)

Hz.Velid Bin Velid(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 1 Comment |

Velîd bin Velîd, meşhûr Hâlid bin Velîd’in kardeşiydi. Bedir gazâsında müşriklerin safında harbe katıldı. Müşrikler bu harpte yenilince, onu Abdullah bin Cahş esir aldı. Medîne-i Münevvereye getirdi. Kardeşlerinden henüz müşrik olan Hâlid bin Velîd ile Hişâm bin Velîd, onu esâretten kurtarmak üzere Medîne’ye geldiler. Abdullah bin Cahş kurtuluş akçesi verilmedikçe bırakmak istemedi. Kardeşlerinden Hâlid râzı […]

Devamını Oku

Hz.Usame B.Zeyd(r.anh)

Hz.Usame B.Zeyd(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Üsame b. Zeyd b. Hârise b. Surâhîl ashabın ileri gelenlerinden biri olup, Rasûlüllah (s.a.s)’ın azadlı kölesi Zeyd b. Hârise’nin oğludur. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Değişik rivayetlere göre; Ebû Zeyd, Ebû Yezîd ya da Ebû Hârice olarak da çağırılmaktaydı (İbn Abdi’l-Beri, el-Istiâb fi Marifeti’l Ashâb, Kâhire; I, 75 t.y, İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe f-Marifeti’s-Sahabe I, 79) Üsame’nin annesi Ümmü […]

Devamını Oku

Hz.Useyd Bin Hudayr(r.anh)

Hz.Useyd Bin Hudayr(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Medîne’ye islâmiyeti öğretmek için gelen Mus’ab bin Umeyr Medîne’de fevkalâde bir gayretle çok kimsenin müslüman olmasını sağladı. Faaliyetlerini yürütmek üzere Sa’d bin Mu’âz’ın teyzesinin oğlu olan Es’ad bin Zürâre’nin evine yerleşmişti. Bu sebeple Sa’d bin Mu’âz, o zaman Araplar arasında akrabaya karşı hakâretten kaçınmak âdet olduğu için, bu işe mâni olma teşebbüsünde de bulunamadı. Sen […]

Devamını Oku

Hz.Umeyir Ibni Vehb(r.anh)

Hz.Umeyir Ibni Vehb(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Umeyr İbni Vehb radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendisine göstermiş olduğu açık mûcize karşısında hayrette kalan ve derhal gönlünü islâm’a açan bir yiğit… O, islâm’la şereflenmeden önce Kureyşin azılılarındandı. Cesur, keskin görüşlü bir yiğitti. Bedir Gazvesinde müşrikler safında yer aldı. Kavmi onu müslümanların sayısını öğrenmek ve arkalarında yardımcı kuvvetleri olup olmadığını araştırmak […]

Devamını Oku

Hz.Ukbe Ibni Amir El-Cüheni(r.anh)

Hz.Ukbe Ibni Amir El-Cüheni(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Ukbe İbni Âmir el-Cuhenî radıyallahu anh Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyan bir Kur’an hâfızı… Gecenin seher vakitlerinde kalkıp Mevlâ ile konuşurcasına huşû ile Kur’an tilâvet eden bir âşık… Kendi el yazması Kur’an’ı bulunan bir ilim eri… O, Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine-i Münevvere’ye hicretinden sonra islâm’la şereflendi. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatıyor: “İnsanlardan […]

Devamını Oku

Hz.Ebu Ubeyde B.El-Cerrah(r.anh)

Hz.Ebu Ubeyde B.El-Cerrah(r.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Emînü’l-Ümme lâkabıyla anılan, ilk müslümanlardan ve aşere-i mübeşşere ‘den olan sahâbî. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrâh’tır. Kureyş kabîlesinin Fihroğulları’ndandır. Nesebi, Rasûlullah’ın nesebiyle dedelerinden Fihr’de birleşir (İbn Sa’d, et-Tabakat, III, 297; İbnül-Esir, Üsdü’l-Ğâbe, III, 84). Ebû Ubeyde, Hz. Ebû Bekir’in dâvetiyle veya Osman b. Maz’un başkanlığında arkadaşlarıyla Rasûlullah’a giderek müslüman olmuştur (İbn Sa’d, et-Tabakat, […]

Devamını Oku

Hz.Ubey B.Ka’b(ra.anh)

Hz.Ubey B.Ka’b(ra.anh)

| 09 Nisan 2012 | 0 Comments |

Sahabe-i kiramın büyüklerinden biri olup Rasûlüllah (s.a.s)’ın vahiy kâtiplerindendir. Übey (r.a)’in babasının adı Ka’b, annesinin ismi Suheyle’dir. İki künyesi vardir: Ebu’l-Münzir ve Ebu’t Tufeyl. Medineli olup Hazrec kabilesinin Neccâroğulları kolundandır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Übey b. Ka’b’ın Müslümanlığı kabul etmesi Rasulüllah(s.a.s)’ın Medine’ye hicret etmesinden önce, Akabe biatlarında olmuştur. Übey b. Ka’b ikinci Akabe biatında […]

Devamını Oku

hepsaglik